Athens Metro, Stavros extension (Attiko Metro, 2003)