CITYHUSH

Geluidsgroene wegvoertuigen en stedelijke zones

Acroniem: CITYHUSH
Contract: SCP8-ga-2009-233655
Volledige titel: Acoustically Green Road Vehicles and City Areas
Startdatum: January 1, 2010
Projectcoördinator: Acoustic Control
Website: www.cityhush.org
Duur (maanden): 36
Budget: € 5,149,510.00
EC-contributie: € 3,499,850.00

Achtergrond

De grote en middelgrote Europese steden (> 100 000 inwoners) dienen in overeenstemming met de EC Geluidsrichtlijn 2002/49 geluidskaarten en geluidsactieplannen te maken in respectievelijk 2012 en 2013. Steden met meer dan 250 000 inwoners dienen op deze tijdstippen hun herziene geluidskaarten en geluidsactieplannen voor te leggen.

De geïdentificeerde “hot spots” en geluidsactieplannen die gemaakt zijn met de huidige technologie bevatten belangrijke tekortkomingen:

 • de correlatie tussen hot spots en hinder en klachten is zeer zwak;
 • voorgestelde maatregelen leiden in het algemeen naar een toename van de emissies;
 • enkel het geluid binnenskamers wordt aangepakt, daar waar een stille buitenomgeving ook zeer belangrijk is, vooral in steden waar mensen wonen, werken en zich in open lucht ontspannen gedurende vele uren per dag.

Het CITYHUSH-project wil de stadsadministraties ondersteunen bij het opstellen en het uitvoeren van deze geluidsactieplannen evenals met de technologie voor de geluidsvermindering binnen het kader van deze geluidsactieplannen.

Doelstellingen

Het CITYHUSH project heeft de volgende doelstellingen:

 • de globale geluidsniveaus in de beschouwde stadszones verminderen met 10-20 dB(A);
 • de CO2-uitstoot drastisch verminderen;
 • de andere uitstoten in bepaalde gevallen tot quasi nul herleiden.

Het project beoogt vooral de vermindering van het lawaai in de steden en behandelt de ontwikkeling van een aangepaste identificatie van het probleem evenals de evaluatiemiddelen (lawaaiscoremodellen) en het ontwerpen en ontwikkelen van oplossingen voor integratie in de geluidsactieplannen voor problemen die geïdentificeerd zijn als hot spots, maar die ook een hoge correlatie vertonen met hinder en klachten. De ontwikkelde oplossingen worden uitgetest in een stedelijke omgeving. Alle oplossingen beogen een gecombineerde vermindering van alle uitstoten (geluid, CO2 en kleine stofdeeltjes).

Werkbeschrijving

Het CITYHUSH-project stelt stap-voor-stap oplossingen voor (zoals Q-Zones) teneinde te beantwoorden aan de uitdagende verlaagde gecombineerde criteria voor geluid en CO2 te beantwoorden.

De geluidsscoremodellen voor woningen worden verbeterd om de correlaties te verhogen tussen hot spots en hinder (bv. door rekening te houden met de effecten van laagfrequent geluid) evenals deze tussen hot spots en klachten (bv. door maximum niveaus te integreren voor specifieke bronnen zoals motorfietsen).

Een geluidsscoremodel voor gebruik in open lucht dat de evaluatie van de positieve aspecten van de creatie van parken en andere rustige zones mogelijk maakt, wordt ontwikkeld.

Praktisch betekent dit dat er naast de werkpakketten Disseminatie en Management, vijf technische werkpakketten zijn:

WP1 identificeert de vereiste randvoorwaarden voor een Q-Zone evenals de maximum lawaaireductie voor parken ingebed in Q-Zones.

WP2 ontwikkelt een geluidsscoremodel voor geluid in open lucht, verbetert het geluidsscoremodel voor binnenskamers, en verzamelt kost/voordeelinformatie over de Q-Zones.

WP3 is het belangrijkste werkpakket voor geluidsvermindering en omvat:

 • een objectieve en psycho-akoestische evaluatie van het door hybride voertuigen geproduceerde geluid en de ontwikkeling van een hiermee geassocieerd synthetisch signaal dat gebruikt wordt voor simulaties;
 • de ontwikkeling van functionele geluidsspecificaties voor het aankopen van hybride voertuigen welke aanvaardbaar zijn in gans Europa, evenals geluidscriteria voor voertuigen welke vrije toegang krijgen tot de Q-Zones;
 • de ontwikkeling van een geluidsarm wegdek voor geluidsarme voertuigen;
 • de ontwikkeling van geluidsarme banden voor voor een geluidsarm wegdek;
 • het definiëren van een geluidsnorm voor motorfietsen in de stedelijke omgeving.

WP4 behandelt de voortplanting en overbrenging van verkeerslawaai en formuleert aanbevelingen voor optimale bandenafmetingen voor geluidsarme banden voor vrachtvoertuigen, bestudeert bandenkappen voor passagiersvoertuigen, en ontwikkelt oplossingen voor het verminderen van laag frequent omgevingsgeluid en laagfrequent structuurgeluid.

WP5 valideert het Q-zone concept, het ingebed park-concept, het geluidsscoremodel voor de Q-Zones en ingebedde parken, de geluidsvermindering van de voertuigen en de oplossingen voor het laagfrequent omgevingsgeluid en het laagfrequent structuurgeluid.

Resultaten

Volgende innovatieve oplossingen zullen worden ontwikkeld:

 • Het Q-Zone-concept (zone waarbinnen enkel geluidsarme en lage-uitstootvoertuigen worden toegelaten) waarin het geluidsniveau met meer dan 20 dB wordt gereduceerd in vergelijking met de bestaande situatie.
 • Het concept van in Q-Zones ingebedde parken waar het geluidsniveau gereduceerd wordt met meer dan 25 dB in vergelijking met de bestaande situatie.
 • Geluidsscoremodellen voor binnenskamers die beter correleren met hinder en geluidsklachten door de integratie in de analyse van laagfrequent geluid en het eenmalig voorkomend verschijnsel (zoals bv. een voorbijrijdende motorfiets).
 • Geluidsscoremodellen voor de open lucht teneinde de complete woon- en werkomgeving te evalueren.
 • Een objectieve en psycho-akoestische evaluatie voor laagfrequent geluid en geluidsarme voertuigen.
 • Een mathematisch synthetisch signaal van het geluid van geluidsarme voertuigen met lage uitstoot dat gebruikt wordt voor simulaties.
 • Algemene functionele geluidsspecificaties voor het aankopen van hybride voertuigen en geluidscriteria voor de voertuigen welke toegelaten worden tot de Q-Zones.
 • Nieuwe concepten voor geluidsarme wegen, gerealiseerd door middel van een dicht elastisch wegoppervlak.
 • Nieuwe concepten voor geluidsarme wegen, gerealiseerd door middel van het afslijpen van de bovenste asfaltlaag.
 • Nieuwe concepten voor banden voor geluidsarme voertuigen, inclusief vrachtwagens.
 • Criteria voor het gebruik van geluidsarme motorfietsen in de stedelijke omgeving, gebruik makend van een holistische benadering welke rekening houdt met de vermindering van de verkeersverzadiging en andere.
 • Actieve en passieve geluidsvermindering door middel van bandenkappen.
 • Oplossingen voor geluidsvermindering door absorberende gevels voor het laagfrequent geluid.
 • Oplossingen voor de vermindering van het laagfrequent geluid, gerealiseerd door een efficiënte isolatie in de voortplantingsweg teneinde het structuurgeluid te verminderen.

Alle hogergenoemde oplossingen worden ontwikkeld. Er worden prototypes gemaakt en deze worden gevalideerd. Samen resulteren zij in de gewenste geluidsvermindering.