Spoortransport – Impactstudies voor geluid en trillingen

Geluids- en trillingsreducerende oplossingen, van aanbesteding tot validatie bij gebruik

D2S International beschikt over de mogelijkheden om zijn klanten een integrale ondersteuning te bieden.

 • Assistentie bij de voorbereiding van lastenboeken of offertes (met betrekking tot geluid en trillingen)
 • Analyse van de lokale wetgeving en de verwijzing naar normen
 • Geluids- en trillingsmetingen om de oorspronkelijke situatie (vóór bouw) te registreren
 • Terreinonderzoek en categorisatie van gebouwen en gronden langs het tracé
 • Numerieke simulaties en voorspellingen voor luchtgeluid, structuurgeluid en trillingen in verschillende scenario’s
 • Ontwerp en optimalisatie van trillings- en geluidsreducerende maatregelen (spoor- en voertuigontwerp) en assistentie bij de selectie van het materiaal
 • Labotesten op de spoorsystemen
 • Optimalisatie van het akoestisch comfort binnen stations en voertuigen
 • Werfopvolging en verificatie van de performanties tijdens exploitatie
 • Ook tijdens exploitatie kan D2S International zorgen voor ononderbroken (24/7) of regelmatige geluids- en trillingscontrole.

 

D2S International waarborgt zijn ontwerpen en resultaten.
Wij zorgen ervoor dat onze klanten al hun contractuele verplichtingen op het domein van geluid en trillingen naleven.

Procedures die vandaag in grote internationale railtransportprojecten moeten worden gebruikt om veralgemenende voorspellingen te ontwikkelen van structuurtrilling en -geluid zijn in de meeste gevallen opgelegd in de technische projectbeschrijvingen. De meeste procedures bestaan uit drie verschillende detailniveaus voor het projecteren van structuurtrilling.

Onderzoeken

Een standaardlijst van impactafstanden wordt gebruikt om te bepalen of structuurtrilling en structuurgeluid afkomstig van het project bewoners kan raken. Meer gedetailleerde analyse is vereist indien de bewoners binnen de onderzoeksafstanden leven. De onderzoeksprocedure vereist geen specifieke kennis over de trillingskenmerken van het systeem of de geologie van het gebied.

Algemene beoordeling

Het algemene beoordelingsniveau is een uitbreiding van de onderzoeksprocedure. Het ontwikkelen van gedetailleerde ontwerpen van structuurtrilling is aanzienlijk complexer dan het ontwikkelen van gedetailleerde ontwerpen van luchtgeluid.

 • Voor bovengrondse secties omvat de procedure het gebruik van lijnbron krachtconcentraties (te meten met het geselecteerd voertuigtype op het geselecteerd standaardspoor of te nemen uit een bestaand gegevensbestand) en lijnbron overdrachtsmobiliteiten ter plaatse gemeten op verschillende geselecteerde secties om te bepalen hoe de lokale geologie de trillingsvoortplanting beïnvloedt. Deze staan de berekening van de trillingsniveaus vóór het gebouw toe.
 • Voor tunnelsecties omvat de procedure de berekening van de impactkrachten wiel/spoor gebruik makend van de wheel flat theorie (de inputgegevens zijn: spoorsysteem, niet-opgehangen voertuigmassa, voertuigsnelheid, wiel- en spoorkenmerken) en de berekening van de trillingsniveaus en -spectra in punten op de tunnelmuur aan de hand van een eindig elementenmodel. Gebruik makend van deze trillingen van de tunnelmuur en de gemeten grondoverdrachtsmobiliteiten, worden de trillingsniveaus berekend vóór de gebouwen.
 • Zowel voor bovengrondse secties als voor tunnelsecties worden de trillingsniveaus en structuurgeluidniveaus bij specifieke gebouwen geschat door aanpassingen toe te passen in functie van factoren zoals verschillende spoorondersteuningsystemen, voertuigsnelheid, type van het in aanmerking genomen gebouw en ruimtes, koppeling tussen gebouw en grond. Hierbij wordt rekening gehouden met normaal onderhouden sporen en wielcondities. Trillingsniveaus worden berekend in alle referentiesecties en gebruikt om trillingsniveaus te ontwikkelen in functie van de afstand vanaf het spoor langsheen de volledige opstelling.

De berekende trillingsniveaus (algemene waarden en/of spectra) zijn functie van de te overwegen criteria (functie van project). In deze algemene beoordeling wordt de impact van reductiemaatregelen ook berekend. De nauwkeurigheid van voorspelling kan tot 3 dB zijn voor bovengrondse secties met goed geïdentificeerde lijnbron krachtconcentraties.

Deze algemene beoordelingsprocedure staat de voorspelling toe van trillings- en structuurgeluidniveaus en de definitie van reductiemaatregelen in een korte tijd (ongeveer 8 weken) voor een groot project (b.v. nieuw hoofdlijnproject van 100 km, nieuwe metrolijn, uitbreiding van een tramlijn). Dit tijdschema is aldus compatibel met standaard projectstudies en uitvoeringsprogramma’s.

Gedetailleerde analyse

Het doel van de algemene beoordeling is een snelle methode te verstrekken om ramingen te ontwikkelen van de niveaus en/of de spectra van structuurtrillingen en -geluid die kunnen worden vergeleken met de aanvaardbaarheidscriteria. Voor vele projecten, in het bijzonder bij het vergelijken van alternatieven, zal dit niveau van detail voldoende zijn voor de milieuimpactbeoordeling. In secties en voor gebouwen waar mogelijke problemen in de algemene beoordeling werden geïdentificeerd, kan dan een gedetailleerde analyse worden uitgevoerd tijdens het definitief ontwerp van het geselecteerde alternatief om nauwkeurig het impactniveau en de ontwerpreductiemaatregelen te bepalen.

Een gedetailleerde trillingsanalyse bestaat in het algemeen uit drie delen:

 • Onderzoek bestaande trilling. Hoewel de kennis van de bestaande niveaus van structuurtrilling gewoonlijk niet vereist is voor de beoordeling van de trillingsimpact, zijn er momenten dat een onderzoek van de bestaande trilling waardevol is. De voorbeelden omvatten het documenteren van bestaande achtergrondtrilling bij gevoelige gebouwen, het meten van trillingsniveaus die gecreëerd worden door bronnen zoals bestaande spoorlijnen, en, in sommige gevallen, het karakteriseren van de algemene achtergrondtrilling in de projectcorridor.
 • Voorspellen van toekomstige trilling en trillingsimpact. Elk van de beschikbare hulpmiddelen zou in een gedetailleerde analyse moeten worden toegepast om de best mogelijke ramingen te ontwikkelen van het potentieel voor trillingsimpact.
 • Ontwikkeling controlemaatregelen. Het controleren van de impact van structuurtrilling vereist het ontwikkelen van rendabele maatregelen om de trillingsniveaus te verminderen. De gedetailleerde analyse helpt om praktische trillingscontrolemaatregelen te selecteren die effectief zullen zijn bij de dominante trillingsfrequenties en compatibel met de gegeven transitstructuur en het spoorondersteuningssysteem.