Spoortransport – LCCA

Kostenanalyse van de levenscyclus voor stedelijke transportsystemen

Geschiedenis

Kostenanalyse van de hele levenscyclus (of kortweg LCCA) werd populair in de jaren ’60 toen de overheidsagentschappen van de V.S. het als instrument begonnen te gebruiken om de kostendoeltreffendheid in bouw en aankoop van materialen te verbeteren.

Vanaf dit moment verspreidde het gebruik van LCCA ook in de industrie voor projectevaluaties. De laatste jaren wordt het meer en meer gebruikt in de publieke transportsector vanwege het verschijnen van Design-Built-Finance-Maintain (DBFM) of gelijkaardige contracten.

De privéondernemingen en de financiële organisaties moeten in detail investerings- en exploitatie/onderhoudskosten berekenen evenals het verband tussen beiden. Input kan worden verwacht van de traditionele exploitanten van de transportsystemen die deskundigheid hebben verkregen door het systeem tijdens lange perioden te hebben geëxploiteerd.

Algemeen

Het doel van de kostenanalysemethode van de levenscyclus (LCCA) is de totale kosten van projectalternatieven te berekenen en het ontwerp te selecteren dat de laagste totale kosten van eigendom/exploitatie verzekert die verenigbaar zijn met de kwaliteit en de functie van het systeem.

LCCA moet vroeg in het ontwerpproces worden uitgevoerd wanneer er nog een kans is om het ontwerp te verfijnen teneinde een vermindering van de Kosten van de Levenscyclus te verzekeren (LCC). De eerste en meest uitdagende taak van een LCCA is de economische gevolgen van systemen of van alternatieven te bepalen en deze gevolgen in termen van geld te kwantificeren.

LCCA berekent de kosten van een systeem of een product over zijn volledige levensduur met inbegrip van: planning, ontwerp, verkrijging, installatie, exploitatie, onderhoud, Vervangingen, verwijdering, berging.

LCCA-methodologie

Belangrijke punten en methodes begrepen in de voorgestelde LCCA:

 • de goedkeuring van cliënten;
 • technische en financiële risicoanalyse;
 • RAMS (Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Onderhoud, Veiligheid) gegevensintegratie;
 • integratie van de beschikbaarheidskosten van het systeem;
 • predictieve en preventieve onderhoudseffecten;
 • algemene gevoeligheidsanalyse;
 • duurzame oplossingen.

Kostenanalyse van de levenscyclus voor spoor

D2S International stelt een tweestappenplan voor:

Stap 1

Het rangschikken van alternatieven;

Stap 2

Gedetailleerde analyse van de geselecteerde alternatieven.

Zoals stap 1, maar rekening houdend met een specifiek geselecteerd alternatief of een combinatie van alternatieven:

 • technische risicoanalyse;
 • RAMS gegevens (Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Houdbaarheid, Veiligheid);
 • voorspellende/preventieve onderhoudsoptie;
 • financiële risicoanalyse;
 • algemene gevoeligheidsanalyse.

Beschrijving van enkele elementen

Verwijderingskosten

Als het contract vereist dat de oorspronkelijke situatie aan het eind van het contract hersteld dient te worden is het noodzakelijk om de verwijderingskosten in aanmerking te nemen aangezien dergelijke kosten deze dagen vrij hoog zijn.

Andere kosten

Het is belangrijk om ook de financieringskosten van het systeem te overwegen aangezien er een aanzienlijke vertraging kan zijn tussen de datum van uitgaven en de datum van betaling.

Risicoanalyse

Zoals in elke analyse, zijn er onzekerheden in de beoordeling van LCCA.

Deze risico’s in twee delen kunnen worden verdeeld:

 • financieel risico;
 • technisch risico.

Vervangingskosten

Afhankelijk van de duur van het contract is het mogelijk dat een aantal componenten tijdens het contract moeten worden vervangen.
Het is zeer belangrijk om deze vervanging tijdens de ontwerpfase te plannen aangezien de kosten in kwestie hoog zijn en de indirecte kosten van toepassing zouden kunnen zijn aangezien er verlies van opbrengst voor de exploitant is.
Zoals hierboven vermeld hebben de kwaliteit van de componenten en de installatie een belangrijke invloed op de nood aan vervanging.

Analyse van de netto actuele waarde

Aangezien de contractduur gewoonlijk over een aantal jaren loopt is het noodzakelijk om al de berekeningen in functie van de tijd te maken.
De conventionele formules worden in dit geval toegepast voor discontovoeten, inflatiecijfers en prijsescalatiewaarden.

Eerste installatiekosten

 • De eerste kosten voor sporen omvatten gewoonlijk niet de grondaanwinst aangezien de grond gewoonlijk eigendom is van de overheid.
 • Alle directe kosten:
  • specificatie van het ontwerp en de aankoopkost van alle materialen;
  • controleren van het testen en het commissioneren van alle materialen;
  • alle installatiewerken;
  • onderzoek, kwaliteitsbeheersing en -verzekering van de werkzaamheden;
  • het testen en commissioneren van het systeem bevinden zich gewoonlijk binnen het werkingsgebied van de contractant.
 • Soms is de contractant ook verantwoordelijk voor de indirecte kosten;
  • verplaatsen van nutsleidingen;
  • beheer van de verkeersomleidingen;
  • compensatie voor commerciële verliezen van winkels;
 • Voor deze laatsten moet deze verantwoordelijkheid in het contract worden gespecificeerd.

Exploitatie-, onderhouds- en herstelkosten

 • De exploitatiekosten van een spoorsysteem zijn in het algemeen onbestaand voor de contractor behalve als het anders wordt gespecificeerd in het contract.
 • Het preventieve en curatieve onderhoud is integendeel erg belangrijk en kostenintensief en het wordt sterk beïnvloed door de keuze van materialen en systemen en installatietechnieken, door het type van systeemgebruik en door het type en de staat van de materialen van de exploitanten.
 • Voor reparatiekosten geeft het cijfer dat uit de studie van de Betrouwbaarheid, Beschikbaarheid, Houdbaarheid en Veiligheid wordt afgeleid (RAMS) belangrijke informatie.
 • Het is duidelijk dat de kosten voor de hierboven vermelde activiteiten tijdens het ontwerpproces worden bepaald en dat het noodzakelijk is om verschillende alternatieven te ontwikkelen.

Kostenberekening van de levenscyclus

Na het identificeren van alle kosten per jaar en bedrag, en het verdisconteren ervan naar de actuele waarde worden zij toegevoegd om tot een totale kost van de levenscyclus te komen voor elk alternatief.

LCC = I + REP – RES + O&M/R + O

LCC:  totale LCC in actuele geldwaarde van een bepaald alternatief
I:  actuele waarde van de investeringskosten
REP:  vervangingskosten van het kapitaal
RES:  restwaarde min de verwijderingskosten
O&M/R:  actuele exploitatiewaarde, onderhouds- en herstellingskosten
O:  actuele waarde van andere kosten

Toepassingen

De hiervoor beschreven methodologie kan voor alle verschillende systemen toegepast worden, zoals:

 • rails;
 • energievoorzieningssystemen;
 • energiedistributiesystemen;
 • telecommunicatiesysteem;
 • automatic ticketing;
 • stations/stelplaatsen/haltes;
 • operationeel controlecentrum;
 • depot en onderhoudsatelier;
 • spoor- en businfrastructuur.